Nhảy đến nội dung

Viên toán học và khoa học ứng dụng Thăng Long (TIMAS)

Chức năng, nhiệm vụ

Viện có  chức  năng  nghiên cứu khoa học, chuyển  giao công nghệ, tham gia đào  tạo  sau  đại  học, hợp  tác  quốc  tế, tổ chức hội thảo, tham gia tư  vấn trong lĩnh vực Toán học và ứng dụng các khoa học liên quan.

Cụ thể:

  • Tiến hành nghiên cứu cơ bản về Toán học, Tin học và ứng dụng trong các ngành khoa học khác như Kinh tế học, Xã hội học; Y học, Sinh học.
  • Phát triển quan hệ hợp tác với các cơ sở nghiên cứu và giảng dạy trong và ngoài nước trong lĩnh vực nghiên cứu của Viện.
  • Phối hợp đào tạo trình độ sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ).
  • Thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tư vấn, triển khai ứng dụng trong những lĩnh vực nêu trên.
  • Tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học, thông tin khoa học và công nghệ về Toán học và các khoa học có liên quan.

Liên hệ Viên toán học và khoa học ứng dụng Thăng Long (TIMAS)