Nhảy đến nội dung

Phòng Sau Đại học & Quản lý Khoa học

Phòng Sau đại học và Quản lý khoa học phụ trách các công việc tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng trong công tác quản lý đào tạo sau đại học, quản lý khoa học và triển khai các công việc liên quan  của Trường Đại học Thăng Long. 

Cụ thể:

1. Công tác đào tạo sau đại học

 • Xây dựng chương trình và kế hoạch đào tạo sau đại học: tham gia xây dựng quy định chi tiết về tổ chức và quản lý đào tạo sau đại học; phối hợp với các khoa để chuẩn bị hồ sơ mở mã ngành mới;
 • Xây dựng và triển khai thực hiện các văn bản quản lý về đào tạo sau đại học;
 • Tổ chức và quản lý quá trình đào tạo sau đại học, gồm: Thường trực Hội đồng tuyển sinh Sau đại học của Trường; Lên kế hoạch đào tạo, tổ chức và quản lý hoạt động giảng dạy, học tập của giảng viên, người học; Đề xuất thành lập các hội đồng bảo vệ luận văn/ đề án và luận án tiến sĩ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ, kết quả học tập và quản lý người học theo quy định hiện hành …;
 • Quản lý và cấp phát văn bằng, phụ lục văn bằng cho người học theo quy định;
 • Định kỳ tổ chức đánh giá các chương trình đào tạo Sau đại học Trường để bổ sung, điều chỉnh nội dung, kiến thức, chuyên môn giảng dạy phù hợp với nhu cầu xã hội, đảm bảo tính khoa học và thực tiễn.
 • Tổng hợp và báo cáo kết quả về hoạt động sau đại học của Trường theo quy định;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Cấp có thẩm quyền.

2. Công tác quản lý khoa học

 • Xây dựng và triển khai đề tài khoa học các cấp, các văn bản liên quan đến hoạt động khoa học công nghệ;
 • Xây dựng kế hoạch hàng năm về hoạt động khoa học công nghệ;
 • Triển khai, quản lý, rà soát các hoạt động khoa học khoa học công nghệ: nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp, biên soạn giáo trình, tài liệu, kết nối giới thiệu, triển khai ứng dụng các công trình khoa học trong và ngoài trường theo định hướng và nhu cầu nhả trường trong sở hữu trí tuệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo…
 • Là đầu mối chủ đạo tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học cấp trường và các cấp, các khóa học ngắn hạn nâng cao trình độ nghiên cứu của cán bộ, giảng viên, người học; 
 • Xác nhận khen thưởng và xử lý các vi phạm liên quan đến kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ;
 • Báo cáo định kỳ hoạt động khoa học công nghệ toàn trường theo quy định;
 • Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo phân công của Cấp có thẩm quyền.

Một số hoạt động, sự kiện thường niên mà Phòng Sau đại học và Quản lý khoa học tổ chức:

 • Tư vấn tuyển sinh trực tiếp, qua hotline và online.
 • Tổ chức thi tuyển sinh thạc sĩ, xét tuyển nghiên cứu sinh. 
 • Gặp mặt học viên, nghiên cứu sinh đầu khóa.
 • Đầu mối tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ.
 • Đầu mối chủ đạo tổ chức Hội nghị, hội thảo khoa học của Trường Đại học Thăng Long

Liên hệ Phòng Sau Đại học & Quản lý Khoa học