Nhảy đến nội dung

Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí

Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng và khảo thí.

Cụ thể:

1. Công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng

 • Chủ động tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn về đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục.
 • Tham mưu xây dựng và triển khai chiến lược, kế hoạch đảm bảo chất lượng của Nhà trường; chủ trì thực hiện công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục; là đầu mối tổ chức công tác tự đánh giá chương trình đào tạo và các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục.
 • Là đầu mối quản lý hoạt động mạng lưới đảm bảo chất lượng bên trong của Nhà trường; phối hợp với các đơn vị định kỳ tổ chức thu thập ý kiến phản hồi của các bên liên quan.
 • Xây dựng hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng; đề xuất kế hoạch cải tiến chất lượng sau khi tự đánh giá, đánh giá ngoài; hướng dẫn việc thực hiện cải tiến chất lượng ở các đơn vị thuộc Trường.
 • Chủ trì và phối hợp với các đơn vị xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng trong Nhà trường; quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu của Trường về công tác đảm bảo chất lượng, thống kê và báo cáo kết quả công tác đảm bảo chất lượng theo quy định.
 • Phối hợp tổ chức các hoạt động bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác đảm bảo chất lượng cho cán bộ, giảng viên của Trường.
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức đảm bảo chất lượng và đăng ký kiểm định chất lượng trong nước và quốc tế.

2. Công tác khảo thí

 • Tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản quản lý hoạt động khảo thí, các quy định và hướng dẫn tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực người học.
 • Chủ trì, phối hợp tổ chức thi quá trình, kết thúc học phần, năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho đào tạo trình độ đại học. 
 • Chủ trì công tác in sao đề thi của Nhà trường.
 • Chủ trì công tác chấm thi trắc nghiệm khách quan, chấm thi phúc khảo của Nhà trường.
 • Chủ trì tổ chức xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng câu hỏi đề thi, dữ liệu về kết quả học tập của người học trình độ đại học.

Liên hệ Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí