Skip to main content

Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí

Chủ trì và phối hợp các đơn vị thường xuyên cập nhật thông tin, minh chứng phục vụ cho việc kiểm định chất lượng. Hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị thực hiện công tác tự đánh giá theo tiêu chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chuẩn bị nội dung, tài liệu cho các cuộc họp Hội đồng tự đánh giá, giúp các ủy viên Hội đồng tự đánh giá thu thập thông tin và làm báo cáo tự đánh giá theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nghiên cứu tình trạng chất lượng, hiệu quả các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học để kiến nghị Hiệu trưởng, các đơn vị liên quan điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đáp ứng mục tiêu đào tạo đề ra.

Triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục.

Detail

Phối hợp với Phòng Đào tạo, các bộ môn tổ chức các kỳ thi học kỳ của sinh viên hệ đại học chính quy, vừa làm vừa học.

Phối hợp với các bộ môn xây dựng ngân hàng đề thi.

Lãnh đạo phòng

Liên hệ Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí

Tin tức phòng ban

Tất cả tin tức