Nhảy đến nội dung

Phòng Công tác Chính trị Sinh viên

Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý sinh viên, thực hiện các chế độ chính sách khen thưởng, kỷ luật, tư vấn hỗ trợ các vấn đề của sinh viên. Tổ chức thực hiện công tác Sinh viên theo Quy chế, Quy định của Bộ giáo dục & Đào tạo và các Quy chế, Quy định của nhà trường

Cụ thể:

 • Thực hiện các hoạt động giáo dục, tuyên truyền cho sinh viên học tập theo chủ trương, đường lối, chính sách, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, phát động các cuộc thi… theo Quy chế Bộ Giáo dục – Đào tạo và Quy định của Nhà trường;
 • Phối hợp với các đơn vị, tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể trong Trường nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của SV, đề xuất với Hiệu trưởng các chủ trương, biện pháp thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng phù hợp với từng giai đoạn;
 • Triển khai công tác giáo dục đạo đức, lối sống; thực hiện công tác an ninh chính trị, trật tự, an toàn, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trong SV. Phối hợp với cơ quan an ninh, phòng chức năng của trường xử lý các vấn đề an ninh, trật tự liên quan đến sinh viên;
 • Là đầu mối tiếp nhận, giải quyết mọi yêu cầu và các thủ tục hành chính đối với sinh viên; giải đáp thắc mắc của sinh viên và phụ huynh thông qua bộ phận Một cửa, trả lời yêu cầu xác minh của các cơ quan, đơn vị ngoài trường có liên quan đến SV;
 • Thực hiện công tác quản lý sinh viên đại học hệ chính quy: tổ chức tiếp nhận SV trúng tuyển; phối hợp với các khoa, bộ môn, Đoàn Thanh niên thực hiện công tác theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của SV; đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên cuối năm học, khoá học;
 • Tổ chức thi đua, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân SV theo quy định của nhà trường. Thực hiện việc xét học bổng khuyến khích học tập từ các tổ chức, đơn vị tài trợ và học bổng của nhà trường;
 • Đề xuất lãnh đạo nhà trường tạo điều kiện, hỗ trợ, giúp đỡ sinh viên thuộc diện chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, gặp tai nạn, rủi ro… trong quá trình học tập;
 • Làm đầu mối xử lý kỷ luật đối với SV vi phạm quy chế học tập, quy chế thi và các vi phạm khác;
 • Thống kê, tổng hợp dữ liệu, quản lý hồ sơ SV. Giải quyết các công việc hành chính có liên quan đến SV theo nhiệm vụ được giao;
 • Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên” vào đầu năm học. Phối hợp tổ chức cho SV tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể thao, câu lạc bộ. Phối hợp với các đơn vị có liên quan khảo sát ý kiến của SV theo quy định, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ việc học tập, NCKH và sinh hoạt của SV;
 • Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc SV, giảng viên thực hiện tốt các quy định của nhà trường về học tập, giảng dạy, chấp hành quy định nếp sống văn minh…;
 • Tổ chức tham vấn tâm lý, phòng ngừa, hỗ trợ, nâng cao sức khỏe tinh thần cho SV;

Liên hệ Phòng Công tác Chính trị Sinh viên