Nhảy đến nội dung

Phòng Công nghệ thông tin

Phòng Công nghệ thông tin phụ trách quản lý toàn bộ hệ thống, trang thiết bị giảng dạy, hệ thống mạng, các phòng học thực hành tại Trường Đại học Thăng Long. Bao gồm:

  • Quản lý trang thiết bị công nghệ phục vụ giảng dạy và học tập (như máy tính, máy chiếu,...) của các phòng học, phòng ban, bộ môn.
  • Quản lý hệ thống mạng toàn trường, đảm bảo các nhu cầu kết nối mạng Internet và nội bộ của cán bộ, giảng viên và sinh viên.
  • Chịu trách nhiệm duy tu, bảo trì bảo dưỡng các trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập, đảm bảo hệ thống hoạt động tốt.
  • Quản lý hệ thống Mail và Tài khoản Office 365 của trường.
  • Chịu trách nhiệm quản lý các phòng học thực hành, đảm bảo kỹ thuật cho hệ thống máy tính và hệ thống thi trắc nghiệm tại trường.

Liên hệ Phòng Công nghệ thông tin