Skip to main content

Phòng Công nghệ thông tin

Xây dựng kế hoạch phát triển và đảm bảo hoạt động công nghệ thông tin trong trường (bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế, bổ sung, cài đặt phần mềm … toàn bộ các thiết bị tin học và thiết bị điện tử khác) phục vụ công tác, giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học.

Quản lý và đảm bảo hoạt động cho toàn bộ hệ thống mạng Internet, mạng LAN, điện thoại trong trường. Duy trì hoạt động của máy chủ web, cập nhật thông tin đầy đủ kịp thời trên trang web của nhà trường; bảo trì, bảo dưỡng, đảm bảo hoạt động của máy chủ của các đơn vị

Detail

Quản lý và đảm bảo hoạt động của các phòng máy tính phục vụ giảng dạy, học tập.

Tham gia tổ chức thi trắc nghiệm và thi thực hành tại các phòng học máy tính; đảm bảo các biện pháp an toàn thông tin phục vụ các hoạt động có liên quan đến công nghệ thông tin của trường.

Lãnh đạo phòng

Liên hệ Phòng Công nghệ thông tin

Tin tức phòng ban

Tất cả tin tức