Nhảy đến nội dung

Phòng Đào tạo

Chức năng:

Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến: 

 • Xây dựng kế hoạch đào tạo trình độ đại học. 
 • Xây dựng các quy chế, văn bản phục vụ tổ chức và quản lý đào tạo.
 • Tổ chức điều hành hoạt động giảng dạy, học tập, tốt nghiệp.
 • Xây dựng mục tiêu, định hướng phát triển các trình độ và loại hình đào tạo, cơ cấu ngành nghề, chương trình giáo dục đào tạo và các nguồn lực phục vụ đào tạo.
 • Xây dựng đề án và kế hoạch tuyển sinh hàng năm.

Nhiệm vụ:

 • Xây dựng kế hoạch đào tạo trình độ đại học; rà soát, cập nhập “Quy định đào tạo hệ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ” cho từng năm học.
 • Tổ chức điều hành hoạt động giảng dạy, học tập, tốt nghiệp:

- Phối hợp với Khoa, Bộ môn lập thời khóa biểu từng học kỳ, tổ chức đăng ký học, xếp lớp học cho sinh viên, xếp lịch dạy bù cho giảng viên;

- Xếp lịch thi và xử lý dữ liệu thi;

- Tổ chức xét, cấp bằng tốt nghiệp và bảng điểm tốt nghiệp cho sinh viên. Quản lý bảng điểm gốc kết quả học tập của sinh viên.

 • Xây dựng mục tiêu, định hướng phát triển các trình độ và loại hình đào tạo, cơ cấu ngành nghề, chương trình giáo dục đào tạo và các nguồn lực phục vụ đào tạo; phối hợp với khoa, bộ môn tổ chức xây dựng mới, rà soát cập nhật các chương trình đào tạo định kỳ hàng năm.
 • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản quản lý đào tạo.
 • Quản lý thống nhất tên và khung chương trình đào tạo, mã ngành và chuyên ngành, mã học phần, đề cương chi tiết của tất cả các ngành, chuyên ngành và học phần đang đào tạo.
 • Quản lý công tác cố vấn học tập của các khoa, bộ môn; hậu kiểm văn bằng, chứng chỉ.
 • Xây dựng đề án và kế hoạch tuyển sinh hàng năm trình Hiệu trưởng phê duyệt; là đơn vị thường trực của Hội đồng tuyển sinh nhà trường.
 • Thực hiện công tác xử lý và lưu trữ thông tin của sinh viên về việc học, thi và tốt nghiệp.
 • Tiếp nhận thông tin từ bộ phận một cửa và giải đáp thắc mắc của sinh viên và phụ huynh sinh viên trong phạm vi chức năng của phòng Đào tạo.
 • Phối hợp với các đơn vị trong trường thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới phạm vi công tác của đơn vị và những nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.
   

Liên hệ Phòng Đào tạo