Skip to main content

Phòng Đào tạo

Xây dựng kế hoạch đào tạo trình độ đại học hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học của trường cho từng năm học. Theo dõi và kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch giảng dạy, chương trình đào tạo và quy chế giảng dạy của các bộ môn.

Detail

Phối hợp với các bộ môn tổ chức đăng ký học cho sinh viên, phân công giảng dạy cho giảng viên, lập thời khóa biểu, lập danh sách sinh viên từng lớp môn học, xếp lịch thi, quản lý các bảng điểm gốc kết quả học tập, xét tốt nghiệp, trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên, đề xuất mời và quản lý giảng viên thỉnh giảng các môn học đại cương.

Phối hợp với phòng Công tác Sinh viên trong việc đánh giá kết quả rèn luyện, xét học bổng, xét khen thưởng, kỷ luật sinh viên

Lập kế hoạch và tham gia công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy, vừa làm vừa học.

Đề xuất trang thiết bị phương tiện, điều kiện cần thiết phục vụ cho việc giảng dạy và học tập..

Nhân sự

Liên hệ Phòng Đào tạo

Tin tức phòng ban

Tất cả tin tức