Nhảy đến nội dung

Phòng Thanh tra - Pháp chế

Phòng Thanh tra - Pháp chế tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ sau:

  • Thực hiện chức năng thanh tra nội bộ hoạt động của Trường;
  • Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra;
  • Thực hiện công tác xây dựng các văn bản quy phạm nội bộ của Trường  phù hợp với quy định pháp luật; thẩm định;
  • Rà soát, kiểm tra văn bản, hệ thống hóa văn bản quy phạm nội bộ;
  • Tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật trong nội bộ nhà trường;
  • Tham mưu, đề xuất cho Hiệu trưởng các biện pháp xử lý để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của Nhà trường, cán bộ, giảng viên và người học;
  • Cập nhật các văn bản về công tác thanh tra - pháp chế của các cơ quan Nhà nước, báo cáo Hiệu trưởng chỉ đạo triển khai thực hiện.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Liên hệ Phòng Thanh tra - Pháp chế