Nhảy đến nội dung

Phòng Quản trị nguồn nhân lực

Phòng Quản trị nguồn nhân lực có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên và nhân viên đảm bảo về số lượng và chất lượng phục vụ công tác đào tạo, giảng dạy của Nhà tường.

Thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới Quản trị nguồn nhân lực: Tuyển dụng nhân sự; Đào tạo và phát triển tổ chức; Quản lý công tác về lương, thưởng và phúc lợi và Quản lý nhân sự.

Cụ thể:

1. Hoạt động Tuyển dụng nhân sự 

 • Lập kế hoạch tuyển dụng hàng tháng/ quý/ năm cho Trường. 
 • Thực hiện và hướng dẫn các Đơn vị thực hiện kế hoạch tuyển dụng theo đúng quy trình của Trường.
 • Tổ chức thực hiện hoạt động tuyển dụng cho các vị trí và đề xuất tuyển ứng viên phù hợp vào các vị trí.
 • Thực hiện công tác chuyên môn với ứng viên, CBNV thử việc và CBNV chính thức theo quy định.
 • Phát triển các kênh tuyển dụng, quản lý và sử dụng hiệu quả các Hợp đồng dịch vụ tuyển dụng.

2. Hoạt động Đào tạo và phát triển tổ chức

 • Xây dựng chiến lược đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho Trường.
 • Xây dựng chương trình đào tạo nội bộ về nhân sự, đào tạo văn hoá doanh nghiệp cho CBNV.
 • Xây dựng các chương trình phát triển văn hóa doanh nghiệp, định vị thương hiệu văn hóa Trường nhằm thu hút lao động chất lượng cao.
 • Thực hiện công tác đào tạo định hướng và hội nhập cho CBNV mới gia nhập.
 • Tham mưu cho Hiệu trưởng công tác: xây dựng, sửa đổi Sơ đồ tổ chức, hệ thống chức danh ... trong từng thời kỳ. 
 • Đảm nhận công tác triển khai và tổng hợp kết quả đánh giá hiệu quả thực hiện công việc của cá nhân, tập thể.

3. Hoạt động Quản lý công tác về lương, thưởng và phúc lợi

 • Cập nhật, thực thi các quy định của Nhà nước về Luật lao động, chế độ chính sách, quan hệ lao động ...
 • Xây dựng, triển khai và kiểm soát việc thực hiện Nội quy lao động, Quy chế tiền lương, Quy chế khen thưởng, kỷ luật. 
 • Phối hợp với Đơn vị có liên quan xây dựng ngân sách chi phí tiền lương hàng năm.
 • Xây dựng các chính sách, giải quyết các chế độ phúc lợi xã hội đối với người lao động.
 • Thực hiện tổng hợp báo cáo định kỳ về nhân sự theo quy định của pháp luật.
 • Quản lý các hệ thống cơ sở dữ liệu nhân sự/phần mềm Nhân Sự.

4. Hoạt động Quản lý Nhân sự

 • Quản lý, cập nhật, theo dõi hồ sơ cá nhân.
 • Tham mưu cho Ban Lãnh đạo công tác: bổ nhiệm, bãi nhiệm, điều chuyển, sắp xếp nhân sự; chia tách, thêm, gộp các Đơn vị theo mục tiêu phát triển của Trường trong từng thời kỳ.
 • Thực hiện công tác nhân sự hàng ngày: ký/ gia hạn Hợp đồng lao động, thủ tục điều chuyển/ bổ nhiệm/ bãi nhiệm/ chấm dứt Hợp đồng lao động... 
 • Tổng hợp thu nhập chịu thuế, kê khai và lập báo cáo thuế TNCN.
 • Thực hiện thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động, xử lý vi phạm lao động (nếu có)... Thực hiện công tác về an toàn lao động.

Các hoạt động cụ thể hàng năm: 

 • Tổ chức công tác tuyển dụng nhân sự, phát triển đội ngũ; đào tạo nội bộ.
 • Thanh toán lương, thưởng, tiền dạy và phúc lợi cho người lao động.
 • Thực hiện chế độ Bảo hiểm cho người lao động.
 • Tổng hợp thu nhập chịu thuế, kê khai và lập báo cáo thuế TNCN.

 

Liên hệ Phòng Quản trị nguồn nhân lực