Hội đồng Giáo sư cơ sở

DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ HĐGSNN XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GS/PGS

DSHDGSNNDANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ HĐGSNN XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GS/PGS\

Xem tiếp...

Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn Chức danh Giáo Sư của Giảng viên Nguyễn Hoàng Phương

NguyenHoangPhuong DS Page 01Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn Chức danh Giáo Sư của Giảng viên Nguyễn Hoàng Phương

Xem tiếp...

Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn Chức danh Phó Giáo Sư của Giảng viên Nguyễn Văn Ngọc

NguyenHoangPhuong DS Page 01Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn Chức danh Phó Giáo Sư của Giảng viên Nguyễn Văn Ngọc

Xem tiếp...

DANH SÁCH ỨNG VIÊN XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2019

19(2)DANH SÁCH ỨNG VIÊN XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2019

Xem tiếp...

Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn Chức danh Giáo Sư của Giảng viên Đỗ Văn Lưu

DoVanLuu Page 01Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn Chức danh Giáo Sư của Giảng viên Đỗ Văn Lưu

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.