Skip to main content

Phòng Tài vụ

-  Xây dựng kế hoạch thu chi ngân sách hằng năm trình Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu; hướng dẫn nghiệp vụ thanh, quyết toán cho các đơn vị; tổ chức hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi, ghi nhận theo yêu cầu nghiệp vụ kế toán, tài chính; lập các loại bảng biểu báo cáo quyết toán hằng tháng, hằng quý hoặc hằng năm theo yêu cầu của Hội đồng Quản trị và Hiệu trưởng.

- Theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện các quy định thu chi, sử dụng tài chính theo pháp luật hiện hành và quy định của trường; phối hợp với Phòng hành chính Tổng hợp kiểm kê đánh giá tài sản, thiết bị kỹ thuật định kỳ theo quy định của Nhà nước và của trường.

- Xác nhận thu nhập của cán bộ, viên chức khi có yêu cầu; quản lý, lưu trữ tài liệu, chứng từ kế toán, tài chính của trường theo quy định của pháp luật và của trường.

- Giúp Ban Giám hiệu tổ chức triển khai thực hiện các văn bản pháp luật của Nhà nước, xây dựng quy chế, quy định của trường về chế độ tài chính, kế toán. Thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước theo quy định pháp luật.

Detail

 

Nhân sự

Liên hệ Phòng Tài vụ

Tin tức phòng ban

Tất cả tin tức