Nhảy đến nội dung

Phòng Tài chính - Kế toán

Chức năng:

 • Lập kế hoạch, kiểm soát thu chi ngân sách, phân phối kết quả tài chính.
 • Lập kế hoạch huy động, dự trù nguồn vốn cho hoạt động đào tạo của Trường.
 • Tổ chức công tác hạch toán kế toán, quản lý giá trị tài sản của trường
 • Phân bổ, điều chỉnh hợp lý và kiểm soát chặt chẽ định mức chi tiêu theo kế hoạch đã được Ban Lãnh đạo phê duyệt.
 • Phân phối kết quả tài chính đã thực hiện trong kỳ theo quy chế hoạt động và quy định của Nhà nước.
 • Tổng hợp, lập kế hoạch, phối hợp triển khai mua sắm tài sản, vật tư, thiết bị cho Nhà trường.

Nhiệm vụ:

 • Xây dựng, chi tiết dự toán ngân sách thu chi, quản lý công tác tài chính của toàn Trường.
 • Căn cứ các quy định của Nhà nước cập nhật xây dựng định mức Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường phù hợp.
 • Báo cáo cập nhật nguồn thu chi từ hoạt động, kết quả thực hiện so với kế hoạch đã được phê duyệt.
 • Căn cứ nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch các hoạt động của Trường; Căn cứ vào các định mức chế độ tài chính hiện hành; Căn cứ vào quy chế chi tiêu nội bộ của Trường đã được phê duyệt để rà soát các khoản mục thu, chi và các khoản đầu tư đã thực hiện theo từng quý và năm học.
 • Phối hợp với các Đơn vị để triển khai mua sắm tài sản, thiết bị, vật tư đáp ứng các giải pháp kỹ thuật, phù hợp yêu cầu dịch vụ, hoạt động đào tạo, kinh doanh của Nhà trường.
 • Xây dựng hệ thống kế toán thống nhất trong toàn Trường theo chuẩn mực kế toán và quy định của Nhà nước.
 • Tổng hợp các nghiệp vụ hạch toán kế toán, báo cáo kế toán, quản trị.
 • Kiểm kê, theo dõi tài sản, công cụ dụng cụ, sách, văn phòng phẩm toàn Trường.
 • Báo cáo Tài chính, báo cáo Thuế theo định kỳ năm tài chính, năm học.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Giám hiệu.

Liên hệ Phòng Tài chính - Kế toán