Skip to main content

THÔNG BÁO Nhận phúc tra bài thi HKIII, nhóm 3, năm học 2019 - 2020 (Khóa 32)

Phòng Đào tạo 13.08.2020

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 73/TB - ĐT

                  

 

                   Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2020

 THÔNG BÁO

Nhận phúc tra bài thi HKIII, nhóm 3, năm học 2019 -  2020

(Khóa 32) 

 

Phòng Đào tạo nhận đơn xin phúc tra bài thi học kỳ của sinh viên từ ngày 25/8/2020 đến ngày 26/8/2020. Sinh viên điền đầy đủ các thông tin vào đơn xin phúc tra (mẫu Download tại đây) và nộp tại phòng Tiếp sinh viên (bàn 3) theo đúng thời hạn trên.

            Lệ phí: 30.000 đồng/01 môn (nộp tại phòng Tài Vụ).   

Lưu ý:

- Không phúc tra bài thi: trên máy, vấn đáp, thực hành, bài tập lớn và viết tiểu luận.

         - Thời gian trả kết quả phúc tra sẽ có thông báo cụ thể sau. Đề nghị sinh viên chủ động theo dõi và tra cứu trên trang web http://thanglong.edu.vn.