Skip to main content

THÔNG BÁO Công bố điểm tổng kết các môn thi HKIII, nhóm 3, năm học 2019 – 2020 (Khóa 32)

Phòng Đào tạo 13.08.2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 72/TB - ĐT

 

 

 

               Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Công bố điểm tổng kết các môn thi HKIII, nhóm 3, năm học 2019 2020

 (Khóa 32)

 

 

Ngày 13/8/2020, nhà trường công bố điểm tổng kết các môn thi HKIII, nhóm 3, năm học 2019 - 2020 của sinh viên trên trang web http://thanglong.edu.vn qua Banner Đăng ký học.

 Cách xem: vào phần Góc sinh viên → chọn mục Phiếu báo điểmChọn học kỳGửi đi.