Skip to main content

THÔNG BÁO Đăng ký học HK I, nhóm 2, năm học 2020 - 2021 (khoa Toán – Tin, khoa KH Sức khỏe, khoa KHXH và Nhân văn, khoa Thanh nhạc khóa ≤32; Khoa Kinh tế- Quản lý, khoa Du lịch, khoa Ngoại ngữ khóa 32)

Phòng Đào tạo 07.09.2020