Skip to main content

Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2023

Phòng Đào tạo 01.04.2023

Năm 2023, trường Đại học Thăng Long tuyển sinh hệ Đại học chính quy với 2.800 chỉ tiêu ở 23 ngành