Nhảy đến nội dung

Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2022

Phòng Đào tạo 03.03.2022

Năm 2022, trường Đại học Thăng Long tuyển sinh hệ Đại học chính quy với 3.100 chỉ tiêu ở 22 ngành.