Skip to main content

THÔNG BÁO V/v Thu học phí HKI (nhóm 1), năm học 2022 – 2023 Khoa Kinh tế - Quản lý (trừ ngành Tài chính - Ngân hàng) ≤ 33, Khoa Du lịch ≤ 33, Khoa Ngoại ngữ khóa ≤ 33

09.08.2022