Skip to main content

THÔNG BÁO V/v Thu học phí HK2 (nhóm 1) năm học 2022 – 2023 Khoa Kinh tế - Quản lý (trừ ngành Tài chính - Ngân hàng) ≤ 33, Khoa Du lịch ≤ 33, các ngành Ngoại ngữ khóa ≤ 33

11.11.2022