Nhảy đến nội dung

THÔNG BÁO V/v giải quyết học tiếp cho sinh viên nhóm 1 và nhóm 2 bị Cảnh báo học tập Học kỳ II, năm học 2023 - 2024

Phòng Công tác chính trị sinh viên 09.04.2024