Skip to main content

THÔNG BÁO V/v giải quyết học tiếp cho sinh viên nhóm 1 và nhóm 2 bị Cảnh báo học tập Học kỳ II, năm học 2022 - 2023

18.03.2023