Skip to main content

THÔNG BÁO Thu phí bảo hiểm y tế năm 2022

Phòng Hành chính - Tổng hợp 05.11.2021

Sinh viên kê khai thông tin và đăng ký mua BHYT tại đây (Đăng nhập bằng tài khoản Office 365)