Skip to main content

THÔNG BÁO Thi vượt cấp và kiểm tra đầu vào tiếng Anh cho sinh viên Khóa 35 năm học 2022 - 2023

Trung tâm Đào tạo ngắn hạn & Chuyển giao công nghệ 20.09.2022