Skip to main content

THÔNG BÁO Nhận phúc tra bài thi HKIII, nhóm 1, năm học 2019 - 2020 (Khoa Kinh tế - Quản Lý, khoa Du lịch khóa ≤ 30)

Phòng Đào tạo 15.06.2020