Skip to main content

THÔNG BÁO Nhận đăng ký học ngành/chuyên ngành thứ hai và chuyển khoa, chuyển ngành Học kỳ 1, nhóm 1, năm học 2020 - 2021

Phòng Đào tạo 15.09.2020