Nhảy đến nội dung

THÔNG BÁO Nhận đăng ký chuyển ngành và học hai ngành học kỳ III, nhóm 2, năm học 2022 - 2023 (Ngành Tài chính – Ngân hàng ≤ K34; khoa Kinh tế - Quản lý khóa 34; ngành Du lịch khóa 34; các ngành Ngôn ngữ khóa 34; ngành Toán, khoa Công nghệ Thông tin, khoa

Phòng Công tác chính trị sinh viên 21.05.2023