Nhảy đến nội dung

THÔNG BÁO Nhận đăng ký chuyển ngành và học hai ngành Học kỳ II, nhóm 1, năm học 2022 - 2023 (khoa Kinh tế - Quản lý (trừ ngành Tài chính – Ngân hàng) khóa ≤ 33, khoa Du lịch và các ngành Ngoại ngữ khóa ≤ 33)

04.12.2022