Skip to main content

THÔNG BÁO Lịch kiểm tra trình độ đầu khóa dành cho sinh viên đăng ký học Tiếng Anh trung cấp 1, Học kỳ I, nhóm 1, năm học 2020 - 2021

Phòng Đào tạo 27.08.2020