Nhảy đến nội dung

THÔNG BÁO Lịch kiểm tra giữa kì các học phần Tiếng Anh trung cấp 1, 2, 3 Học kì III, nhóm 2, năm học 2023 - 2024

Phòng Đào tạo 03.05.2024