Skip to main content

THÔNG BÁO Kết quả phúc tra bài thi HKIII, nhóm 2, năm học 2019 - 2020 (Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa 31 và các khoa còn lại khóa ≤ 31)

Phòng Đào tạo 04.09.2020