Skip to main content

THÔNG BÁO Kết quả phúc tra bài thi HKIII, nhóm 1, năm học 2019 - 2020 (Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 30)

Phòng Đào tạo 27.06.2020