Skip to main content

THÔNG BÁO Kết quả phúc tra bài thi HKII, nhóm 2, năm học 2020 - 2021

Phòng Đào tạo 13.05.2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

Hà Nội, ngày 13 tháng  5  năm 2021

                                                            

THÔNG BÁO

Kết quả phúc tra bài thi HKII, nhóm 2, năm học 2020 - 2021 

(khoa Toán - Tin, khoa Khoa học Sức khỏe, khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, khoa Thanh nhạc khóa ≤ 32; khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch,  khoa Ngoại ngữ khóa 32)

 

Phòng Đào tạo thông báo kết quả phúc tra bài thi HKII, nhóm 2, năm học 2020 - 2021 trên trang web http://thanglong.edu.vn vào ngày 13/5/2021. Đề nghị sinh viên download tại đây.