Skip to main content

THÔNG BÁO Huỷ lớp học HK I, nhóm 1, năm học 2020 - 2021 (khoa Kinh tế-Quản lý, khoa Du lịch, khoa Ngoại ngữ khóa ≤ 31)

Phòng Đào tạo 12.08.2020