Skip to main content

THÔNG BÁO Huỷ lớp, ghép lớp, gộp lớp – tách đôi, nghỉ tuần đầu, lùi nhóm 2 HKII, nhóm 1, năm học 2022 –2023 Khoa Kinh tế - Quản lý (ngành Tài chính – Ngân hàng) khóa ≤ 33, khoa Du lịch khóa ≤ 33, các ngành Ngoại ngữ khóa ≤ 33

04.11.2022