Nhảy đến nội dung

THÔNG BÁO Đăng ký học HKII, nhóm 1, năm học 2022 - 2023 (khoa Kinh tế - Quản lý (trừ ngành Tài chính – Ngân hàng) khóa ≤ 33, khoa Du lịch và các ngành Ngoại ngữ khóa ≤ 33)

26.10.2022