Skip to main content

THÔNG BÁO Đăng ký học HK II, nhóm 2, năm học 2021 - 2022 (khoa Toán – Tin, khoa KH Sức khỏe, khoa KHXH và Nhân văn, khoa Thanh nhạc khóa ≤ 33; Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch, khoa Ngoại ngữ khóa 33)

29.11.2021