Skip to main content

THÔNG BÁO Đăng ký học HK I, nhóm 1, năm học 2020 - 2021

Phòng Đào tạo 02.08.2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 66 /TB-ĐT

 

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2020    

 

 THÔNG BÁO

Đăng ký học HK I, nhóm 1, năm học 2020 - 2021

(khoa Kinh tế-Quản lý, khoa Du lịch, khoa Ngoại ngữ khóa ≤ 31)

 

1. Học kỳ I, nhóm 1, năm học 2020 - 2021 bắt đầu: từ ngày 24/8/2020.        

2. Thời hạn đăng ký học cho từng sinh viên sẽ có thông báo cụ thể trên trang web: http://thanglong.edu.vn qua Banner ĐĂNG KÝ HỌC

3. Thời gian đăng ký học chính thức được chia thành 03 đợt:

- Đợt 1: Sinh viên khoá ≤ 27:  từ 9h00 ngày  4/8  đến  8h00  ngày  5/8 /2020.

- Đợt 2: Sinh viên các khoá còn lại từ  9h00 ngày  5/8 đến 9h00  ngày  8/8/2020.

- Đợt 3: Đăng ký học bổ sung từ  9h00 ngày 9/8 đến 8h00 ngày  11/8/2020. (chỉ được đăng ký thêm môn mà không được huỷ môn đã đăng ký trong đợt 1 và đợt 2). Thời gian này, nhà trường sẽ nới số tín chỉ cho sinh viên được đăng ký lên 18 - 20 tín chỉ.

Sinh viên cân nhắc kỹ trước khi đăng ký thêm môn học, nhà trường không giải quyết các trường hợp xin huỷ môn học do đăng ký nhiều.

4. Thời gian đăng ký thi lại, nâng điểm trên mạng từ ngày  21/9 đến  10/10/2020.

5. Những quy định về đăng ký học: Sinh viên tra cứu tại đây.