Skip to main content

THÔNG BÁO Công bố điểm tổng kết các môn thi HKIII, nhóm 1, năm học 2019 - 2020 (khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 30)

Phòng Đào tạo 15.06.2020