Skip to main content

THÔNG BÁO Công bố điểm tổng kết các môn thi HKII, nhóm 2, năm học 2019 - 2020

Phòng Đào tạo 02.05.2020

Ngày 20/05/2020, nhà trường công bố điểm tổng kết các môn thi HKII, nhóm 2, năm học 2019 - 2020 của sinh viên trên trang web http://thanglong.edu.vn qua Banner Đăng ký học.

Cách xem: vào phần Góc sinh viên → chọn mục Phiếu báo điểm → Chọn học kỳ → Gửi đi