Skip to main content

THÔNG BÁO Công bố điểm thi các học phần Giáo dục quốc phòng - an ninh dành cho sinh viên khóa ≤ 32

Phòng Đào tạo 16.10.2020