Skip to main content

Kết quả kiểm tra trình độ đầu khóa cho sinh viên đăng ký học tiếng anh trung cấp 1, HK1, nhóm 1 năm học 2020-2021

Phòng Đào tạo 04.09.2020