Skip to main content

Giờ học hằng ngày

Phòng Công tác sinh viên 30.06.2018

SÁNG

Giờ học 1:

07h00 - 07h50

Giờ học 2:

08h00 - 08h50

Giờ học 3:

09h05 - 09h55

Giờ học 4:

10h05 - 10h55

Giờ học 5:

11h05 - 11h55

CHIỀU

Giờ học 6:

13h00 - 13h50

Giờ học 7:

14h00 - 14h50

Giờ học 8:

15h05 - 15h55

Giờ học 9:

16h05 - 16h55

Giờ học 10:

17h05 - 17h55

Giờ học 11:

18h00 - 18h50

Giờ học 12:

19h00 - 19h50

Giờ học 13:

20h00 - 20h50

(Ban hành kèm theo Quyết định số 18062804/QĐ-ĐHTL ngày 28/6/2018)