Skip to main content

DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHOA KINH TẾ QUẢN LÝ HỌC KỲ II NHÓM 1 NĂM HỌC 2022-2023

16.11.2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG          
         KHOA KINH TẾ-QUẢN LÝ          
DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
HỌC KỲ II NHÓM 1 NĂM HỌC 2022-2023
               
 Sinh viên xem danh sách Giáo viên hướng dẫn tại đây              
Thời gian làm Khóa luận từ: 17/11/2022          
Sinh viên nộp bài tại văn phòng Khoa: Sáng thứ 6 (17/02/2023)      
4 bài gáy xoắn, bản mềm (định dạng PDF) gửi qua địa chỉ mail: k.ktql@thanglong.edu.vn  
Dự kiến lịch SV bảo vệ: tuần từ 22 - 27/02/2023        
Giáo viên Phản biện lấy bài: Chiều thứ 6 (17/02/2023)        
Nộp điểm cho Đào tạo chậm nhất:  02/03/2023        
Lưu ý:            
 Sinh viên trực tiếp liên lạc với giáo viên hướng dẫn, hạn: trước 21/11/2022  
sau thời gian này, giáo viên có thể cấm thi sinh viên. GVHD nộp danh sách cấm thi vào 21/11/2022