Nhảy đến nội dung

DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ II NHÓM 2 NĂM HỌC 2023-2024 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Khoa Công nghệ thông tin 11.12.2023

Hạn cho sv liên hệ giáo viên đến ngày 18/12/2023 

Sinh viên xem danh sách Giáo viên hướng dẫn tại đây