Skip to main content

DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN BÁO CÁO THỰC TẬP KHOA KINH TẾ QUẢN LÝ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023

16.11.2022

DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN BÁO CÁO THỰC TẬP KHOA KINH TẾ QUẢN LÝ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023

Sinh viên trực tiếp liên lạc với GVHD từ 16-19/11/2022

Sinh viên nộp 2 quyển BCTT trực tiếp cho GVHD: 15/2/2023

GVHD nộp 1 quyển BCTT đầy đủ, 1 bản photo nhận xét của đơn vị thực tập: 16/2/2023

Giáo vụ lọc bài BCTT gửi GVPB: 21/2/2023

GVHD, GVPB trả phiếu chấm BCTT cho Giáo vụ: 27/2/2023

Kiểm tra chênh điểm, liên lạc GVHD, GVPB: 1-3/3/2023

Up điểm BCTT lên phần mềm QLĐT: 6/3/2023

Sinh viên xem danh sách tại đây