Nhảy đến nội dung

THÔNG BÁO V/v Chuyển ca thi Tiếng Anh trung cấp 2 (GE232), Tiếng Anh sơ trung cấp 3 (GE205) Học kì III nhóm 1 năm học 2023 - 2024

Phòng Đào tạo 17.05.2024