Skip to main content

THÔNG BÁO Hủy lịch kiểm tra trình độ đầu khóa dành cho sinh viên đăng ký học Tiếng Anh trung cấp 1 Học kỳ III, nhóm 2, năm học 2020 - 2021

Phòng Đào tạo 04.05.2021