Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ Trường Đại học Thăng Long

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 253B/QĐ-ĐHTL

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

Căn cứ Luật Giáo dục Đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 141/2013/ NĐ- CP ngày 24/10/2013 về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục Đại học;

Căn cứ Điều lệ trường đại học được ban hành kèm theo Quyết định 70/2014/QĐ- TTg ngày 10/12/2014;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thăng Long ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐHĐQT-ĐHTL ngày 05/08/2015;

Căn cứ Quy chế đào tạo thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/05/2014;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Sau Đại học và Quản lý khoa học,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ Trường Đại học Thăng Long.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành đối với các khóa tuyển sinh từ ngày 01 tháng 07 năm 2014 trở đi.

Điều 3: Các Ông/bà Trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Lưu HC-TH. 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Phan Huy Phú

*Tệp đính kèm: Quy chế đào tạo thạc sĩ Trường đại học thăng longVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.