Chương trình đào tạo và Chuẩn đầu ra trình độ thạc sĩ Điều dưỡng

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Chuyên ngành: Điều dưỡng

Mã số : 60720501

Văn bằng: Thạc sĩ Điều dưỡng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 17080305/QĐ-ĐHTL ngày 03 tháng 08 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thăng Long)

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Mục tiêu đào tạo thạc sĩ Điều dưỡng là trang bị cho người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức sâu rộng về điều dưỡng và thành thạo các kỹ năng thực hành nghề theo tiêu chuẩn năng lực nghề điều dưỡng ở trình độ cao, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện và ra quyết định để giải quyết những vấn đề thuộc ngành Điều dưỡng. Thực hiện được các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc chuyên ngành.

II. CHUẨN ĐẦU RA:

Sau tốt nghiệp người học đạt được những năng lực tối thiểu sau:

1. Yêu cầu về kiến thức, trình độ chuyên môn

1.1. Hiểu biết những kiến thức cốt lõi của điều dưỡng, bao gồm bốn kỹ năng rất cơ bản là quản lý chăm sóc an toàn hiệu quả - hành nghề chuyên môn (điều dưỡng cơ bản – chăm sóc người bệnh mắc bệnh Nội khoa - chăm sóc người bệnh mắc bệnh Ngoại khoa - chăm sóc người bệnh mắc bệnh Nhi khoa - chăm sóc Sản – Phụ khoa) -  Nghiên cứu khoa học - Đào tạo.

-  Giải thích các khái niệm và nội dung chính của điều dưỡng cơ bản.

-  Giải thích các khái niệm và nội dung chính của chăm sóc người bệnh mắc bệnh Nội khoa, ngoại khoa, nhi khoa, sản - phụ khoa, truyền nhiễm và một số bệnh chuyên khoa khác.

-  Phân tích tình trạng sức khỏe, bệnh tật của người bệnh, gia đình và cộng đồng theo các chuyên khoa thuộc chuyên ngành điều dưỡng.

                                                                                                                        

-  Phân tích các giải pháp để giải quyết các vấn đề ưu tiên cần chăm sóc người bệnh theo chuyên khoa và đưa ra được những quyết định thực hiện  chăm sóc phù hợp, an toàn, hiệu quả.

-  Sử dụng các nguyên lý quản lý chăm sóc và áp dụng quy trình điều dưỡng trong nhận định tình trạng người bệnh, chẩn đoán điều dưỡng, lập kế hoạch và can thiệp chăm sóc người bệnh và dùng thuốc đảm bảo an toàn hiệu quả.

-  Giải thích việc lựa chọn các kỹ thuật điều dưỡng nhằm cung cấp đúng quy trình   cho quá trình can thiệp trên người bệnh được an toàn.

1.2. Hiểu biết các cấu phần cơ bản của hệ thống điều dưỡng trong hệ thống y tế Việt Nam.

-  Phân tích được các nội dung chính của hệ thống điều dưỡng các cấp ở Việt Nam.

-  Thảo luận được các nguyên tắc tổ chức hệ thống điều dưỡng Việt Nam để phân tích được nguyên tắc cơ bản của tổ chức hệ thống điều dưỡng Việt Nam.

-  Phân tích được ưu điểm và nhược điểm của mô hình tổ chức hệ thống điều dưỡng các cấp từ Bộ Y tế đến các tỉnh/thành và đến các cơ sở y tế.

1.3. Ngoại ngữ, tin học

-  Ngoại ngữ: Có trình độ tiếng Anh nội bộ tương đương 400 điểm TOEIC hoặc B1 khung Châu Âu.

-  Tin học: Trình độ B

2. Yêu cầu về kỹ năng

-  Áp dụng các kỹ năng chăm sóc người bệnh trong việc ra quyết định thực hiện chăm sóc.

-  Xây dựng và thực hiện các bước trong quy trình điều dưỡng chăm sóc người bệnh mắc bệnh Nội khoa, ngoại khoa, nhi khoa, sản - phụ khoa, truyền nhiễm và một số bệnh chuyên khoa khác.

-  Phát hiện và thực hiện sớm các biến cố bất thường của người bệnh theo các chuyên khoa thuộc chuyên ngành điều dưỡng.

-  Thực hiện quản lý chăm sóc người bệnh an toàn khi nằm viện điều trị.

-  Hướng dẫn giáo dục sức khỏe cho người bệnh, gia đình người bệnh có kiến thức về bệnh và tham gia một cách chủ động vào giải quyết các vấn đề nảy sinh, các nhu cầu cơ bản khi cần.

-  Áp dụng hiệu quả các kỹ năng mềm (giao tiếp, ra quyết định, làm việc nhóm …) trong thực hiện công việc chăm sóc người bệnh tại bệnh viện và các cơ sở y tế.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

-  Chứng tỏ khả năng tự học cũng như khuyến khích, tạo ảnh hưởng tới đồng nghiệp trong học tập và phát triển chuyên môn liên tục.

-  Xác định mục tiêu, nguyện vọng phát triển nghề nghiệp, nhu cầu học tập, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.

-  Liên tục cập nhật kiến thức, kỹ năng mới theo sự phát triển của y học tiên tiến và ứng dụng kiến thức, kỹ năng đã học để nâng cao chất lượng công việc.

-  Thể hiện thái độ tích cực với những kiến nghị đề xuất, những đổi mới và những quan điểm trái chiều trong hoạt động chuyên môn tại bệnh viện, các cơ sở y tế.

-  Đóng góp vào việc đào tạo nâng cao trình độ và phát triển nghề nghiệp cho đồng nghiệp.

4. Yêu cầu về thái độ

-  Nhận thức được tầm quan trọng của công tác điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh.

-  Chấp hành pháp luật và chính sách  của Nhà nước.

-  Có bản lĩnh có phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp chính trực, khách quan.

-  Có tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương người bệnh.

-  Tôn trọng ý kiến của người bệnh và gia đình người bệnh trong quá trình thực hiện chăm sóc người bệnh như phát hiện và giải quyết các vấn đề bất thường.

-  Cầu thị, hợp tác làm việc theo nhóm và phối hợp các đồng nghiệp bác sĩ, nhân viên y tế.

-  Cầu tiến và sẵn sàng làm việc trong môi trường áp lực công việc cao.

5. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp học viên có thể tham gia công tác tại:

-  Các bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa của các tỉnh/thành.

-  Các Trung tâm y tế và cơ sở y tế.

-  Trường Đại học, cao đẳng.

-  Các phòng y tế của các đơn vị ngoài ngành y tế.

-  Các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế hoạt động trong lĩnh vực điều dưỡng.

6. Khả năng học tập và nâng cao trình độ khi ra trường

Có khả năng học tiếp nghiên cứu sinh, chuyên khoa cấp II chuyên ngành điều dưỡng tại các trường đại học có đào tạo chuyên ngành điều dưỡng trong nước hoặc nước ngoài có đào tạo trình độ sau đại học chuyên ngành điều dưỡng.

III. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

Ch­ương trình đào tạo thạc sĩ Điều dưỡng có thời l­ượng 60 tín chỉ. Ch­ương trình đào tạo được cấu trúc gồm 4 phần chính:

Phần 1: PHẦN KIẾN THỨC CHUNG: 8 tín chỉ

Gồm các môn học bắt buộc theo theo qui định của Bộ Giáo dục - Đào tạo (Triết học; Phương pháp luận nghiên cứu khoa học).

Phần 2 : PHẦN KIẾN THỨC CƠ SỞ: 9 tín chỉ

Phần 3: PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH : 33 tín chỉ, Gồm:

Nhóm học phần bắt buộc: 18 tín chỉ .Là học phần chứa đựng những nội dung kiến thức chính yếu của chương trình và bắt buộc học viên phải tích lũy

Nhóm học phần tự chọn: 15 tín chỉ.  Là học phần chứa đựng những nội dung kiến thức cần thiết, nhưng học viên được tự chọn theo hướng dẫn của trường nhằm đa dạng hoá hướng chuyên môn hoặc được tự chọn tuỳ theo công việc đang làm để tích luỹ đủ số học phần quy định của chương trình.   

 Phần 4 : LUẬN VĂN THẠC SĨ: 10 tín chỉ. Là đề tài luận văn học viên phải hoàn thành và phải bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn vào cuối khóa học

Khung chương trình

STT

Tên học phần

học phần

Số

tín chỉ

Số giờ

(LT/BT)

A

Phần kiến thức chung

8

1

Triết học

GK501

4

42/18

2

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

GK502

4

30/30

B

Phần kiến thức cơ sở

9

1

Học thuyết điều dưỡng

MN502

3

30/15

2

Thống kê y sinh học

PH538

3

15/30

3

Tiếng Anh chuyên ngành

PE511

3

30/30

C

Phần kiến thức chuyên ngành

33

I

Các học phần bắt buộc

18

1

Nhận định thể chất và sức khỏe

MN503

3

30/15

2

Quản lý chính sách y tế và Quản lý lãnh đạo điều dưỡng

MN504

4

40/20

3

Khái niệm và vai trò THĐD nâng cao

MN505

3

30/15

4

Thực hành điều dưỡng dựa trên bằng chứng

MN506

4

40/20

5

Điều dưỡng Nội người lớn/TH chăm sóc Nội người lớn

MN507

4

30/30

II

Các học phần tự chọn

(Chọn 5 trong 9 HP)

15

1

Sinh lý bệnh – Miễn dịch

MN501

3

30/15

2

Phương pháp giảng dạy điều dưỡng

MN500

3

30/15

3

Điều dưỡng Ngoại người lớn/Thực hành chăm sóc Ngoại người lớn

MN508

3

20/25

4

Điều dưỡng trẻ em/Thực hành chăm sóc trẻ em

MN509

3

20/25

5

Điều dưỡng Hồi sức cấp cứu/Thực hành chăm sóc người bệnh cấp cứu

MN510

3

20/25

6

Dinh dưỡng cho người bệnh mắc bệnh lý mạn tính (bệnh tim mạch, bệnh tiêu hóa, bệnh thận, bệnh tiểu đường, người bệnh sau hậu phẫu)

MN511

3

26/19

7

Dược lâm sàng và công tác quản lý

MN512

3

30/15

8

Điều dưỡng người bệnh trước và sau can thiệp tim mạch/Thực hành chăm sóc sau can thiệp tim mạch ở người lớn

MN513

3

20/25

9

Điều dưỡng với các bệnh ung thư/Thực hành chăm sóc người bệnh ung thư

MN514

3

20/25

D

Luận văn

10

Ghi chú: Tổng số tín chỉ tích lũy tối thiểu là 60, trong đó có 45 tín chỉ bắt buộcVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.