Chương trình đào tạo và Chuẩn đầu ra trình độ thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng

Mã số: 60340201

Văn bằng: Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 242B/QĐ-ĐHTL ngày 01 tháng 06 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thăng Long)

 

I- MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo thạc sỹ ngành Tài chính – Ngân hàng nhằm trang bị cho học viên những kiến thức chuyên sâu, hiện đại về quản lý tài chính trong các loại hình doanh nghiệp cũng như những kiến thức về quản lý tài chính của Nhà nước trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng. Học viên cao học ngành Tài chính – Ngân hàng được rèn luyện và phát triển kỹ năng phân tích, xử lý, tư vấn về các vấn đề thuộc lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng ở cấp vĩ mô và vi mô.

II- CHUẨN ĐẦU RA

Sau tốt nghiệp người học đạt được những năng lực tối thiểu sau:

1. Yêu cầu về kiến thức

- Nắm vững các kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành tài chính - ngân hàng.

- Nắm được các kiến thức để hoạch định chính sách và chiến lược tài chính, ngân hàng ở các viện nghiên cứu, hệ thống ngân hàng, các cơ quan quản lý Nhà nước.

- Có kiến thức về tài chính - ngân hàng để giải quyết các vấn đề đặt ra trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng;

- Nhận diện, phân tích các vấn đề liên quan đến hoạt động tài chính - ngân hàng, chứng khoán và đề xuất các giải pháp hiệu quả;

- Nắm vững kiến thức về tổ chức quản lý kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng, thanh toán quốc tế,… ở các ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính.

2. Yêu cầu về kỹ năng

2.1. Kỹ năng cứng

-       Có khả năng tư duy, phản biện, nghiên cứu và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng.

-       Có kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện các chiến lược, chính sách và kế hoạch cho các tổ chức thuộc lĩnh vực Tài chính- Ngân hàng.

-       Có khả năng phân tích, lựa chọn và ra quyết định trong quản trị các tổ chức thuộc lĩnh vực Tài chính- Ngân hàng.

-       Có kỹ năng tìm hiểu và tổ chức thực thi các chính sách vĩ mô liên quan đến hoạt động Tài chính- Ngân hàng.

-       Có khả năng vận dụng và thực hiện các chế độ, các chuẩn mực, chính sách, quy định, luật pháp về lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng.

-       Có khả năng sử dụng các phương pháp lượng hoá và thống kê trong lĩnh vực Tài chính- Ngân hàng.

-       Có khả năng nghiên cứu độc lập và phản biện, phân tích các đề tài nghiên cứu khoa học ngành Tài chính – Ngân hàng.

-       Hiểu biết sâu rộng các kiến thức Tài chính – Ngân hàng, có khả năng đào tạo về lý thuyết các môn học thuộc ngành Tài chính – Ngân hàng.

 

2.1. Kỹ năng mềm

-       Khả năng truyền thông, biết sử dụng các phương tiện hỗ trợ, có khả năng tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo, xây dựng kế hoạch và viết báo cáo.

-       Hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành Tài chính – Ngân hàng trong các điều kiện và hoàn cảnh khác nhau.

-       Khả năng ngoại ngữ để có thể hiểu được nội dung chính của một báo cáo về các vấn đề Tài chính – Ngân hàng, các vấn đề liên quan đến chuyên môn.

-       Sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường.

-       Sử dụng, khai thác lợi thế của công nghệ thông tin để trao đổi, học tập và nghiên cứu về lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng.

-       Có khả năng làm việc nhóm, quản lý và lãnh đạo thuộc ngành Tài chính – Ngân hàng.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

-       Có tinh thần trách nhiệm cao, có ý thức tổ chức kỷ luật, tuân thủ các quy định đặc thù của ngành Tài chính – Ngân hàng, đáp ứng các yêu cầu đạo đức cá nhân và đạo đức nghề nghiệp

-       Có năng lực dẫn dắt chuyên môn, nghiệp vụ Ngân hàng, có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

-       Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ Ngân hàng.

-       Có khả năng đưa ra được những kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật.

-       Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

-       Có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ.

 

4. Yêu cầu về thái độ

-       Nắm vững và thực hiện đầy đủ chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước và các quy định liên quan đến lĩnh vực kinh tế.

-       Có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe và lối sống lành mạnh.

-       Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có tinh thần làm việc tập thể.

-       Có ý thức cầu thị, thường xuyên phấn đấu vươn lên nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý và nghiệp vụ; luôn tìm tòi sáng tạo trong chuyên môn.

 

5. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, các thạc sỹ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng có thể làm việc tại các doanh nghiệp, ngân hàng, các cơ quan nhà nước hoặc nghiên cứu, giảng dạy về lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng.

 

6. Khả năng học tập và nâng cao trình độ khi ra trường

- Có khả năng học tiếp nghiên cứu sinh ngành Tài chính - Ngân hàng ở các trường trong nước hoặc nước ngoài có đào tạo trình độ sau đại học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng.

 

III- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

Ch­ương trình đào tạo thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng có thời l­ượng 60 tín chỉ. Ch­ương trình đào tạo được cấu trúc gồm 4 phần chính:

Phần 1: PHẦN KIẾN THỨC CHUNG : 7 tín chỉ (2 học phần)

Phần 2: PHẦN KIẾN THỨC CƠ SỞ: 19 tín chỉ ( 6 học phần)

Phần 3: PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH: 21 tín chỉ

-       Nhóm học phần bắt buộc:  6 tín chỉ (2 học phần)

-       Nhóm học phần tự chọn: 15 tín chỉ (5 học phần) được lựa chọn trong danh sách các học phần bám sát yêu cầu thay đổi của chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, nhằm mang lại những kiến thức mới nhất cho người học.

Phần 4 : LUẬN VĂN THẠC SĨ: 13 tín chỉ. Là đề tài luận văn học viên phải hoàn thành và phải bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn vào cuối khóa học.

Khung chương trình

STT

Tên môn

học phần

Số

tín chỉ

Số giờ

(LT/BT)

A

Phần kiến thức chung

7

1

Triết học

GK501

4

42/18

2

Phương pháp nghiên cứu khoa học

GK505

3

30/15

B

Phần kiến thức cơ sở

19

1

Kinh tế lượng                                                                                    

EC547

3

28/17

2

Kinh tế học                                                                                        

EC502

4

35/25

3

Tài chính quốc tế                                   

FN558

3

40/05

4

Kế toán quản trị và Phân tích BCTC

AC520

3

25/20

5

Thị trường chứng khoán                                        

FN579

3

25/20

6

Quản trị tài chính

FN504

3

30/15

C

Phần kiến thức chuyên ngành

21

I

Các học phần bắt buộc

6

1

Tài chính NH và sự phát triển                                                                    

FN546

3

25/20

2

Ngân hàng thương mại

BK503

3

23/22

II

Các học phần tự chọn

(chọn 5 trong 13 học phần)

15

1

Kế toán tài chính                                                

AC585

3

30/15

2

Quản trị chiến lược trong nền kinh tế toàn cầu                                                                      

BA526

3

30/15

3

Thẩm định tài chính dự án                                                        

FN564

3

25/20

4

Quản trị nguồn nhân lực                                       

BA524

3

30/15

5

Kinh tế bảo hiểm

EC535

3

35/10

6

Định giá doanh nghiệp

FN567

3

25/20

7

Quản lý danh mục đầu tư                                                                                                                            

FN560

3

20/25

8

Marketing ngân hàng                                                                    

MK531

3

30/15

9

Văn hóa kinh doanh                                                          

BA545

3

30/15

10

Kinh tế quốc tế                                                          

EC514

3

30/15

11

Thông tin kinh tế cơ bản                                        

BA550

3

15/30

12

Kinh tế phát triển

EC516

3

30/15

13

Tài chính công                              

FN556

3

30/15

D

Luận văn

13

Ghi chú: Tổng số tín chỉ tích lũy tối thiểu là 60, trong đó có 45 tín chỉ bắt buộcVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.