Phòng Đào tạo

Thông báo: Lịch thi trực tuyến học kỳ II, nhóm 2 và nhóm 3, năm học 2019 - 2020

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 26/TB-ĐT

                         Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO

Lịch thi trực tuyến học kỳ II, nhóm 2 và nhóm 3, năm học 2019 - 2020

         

Do tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên các môn thi HKII, nhóm 2 và nhóm 3, năm học 2019 - 2020 chuyển sang hình thức thi trực tuyến.

1. Lịch thi học kỳ II, nhóm 2 bắt đầu từ ngày 20/4/2020 (đối với các môn thi từ ca 3, ngày 23/3 - 11/4/2020); Lịch thi học kỳ II, nhóm 3 bắt đầu từ ngày 13/4/2020. Riêng các môn thi tiểu luận, vấn đáp, bài tập lớn, giảng viên sẽ thông báo cụ thể hình thức nộp bài trên fanpage trường.

2. Lịch thi trực tuyến của từng sinh viên sẽ được cập nhật vào Phiếu dự thi trên trang web http://thanglong.edu.vn qua Banner Đăng ký học.

3. Sinh viên không dự thi coi như bỏ thi;

4. Thời gian làm bài thi được tính theo quy định trên hệ thống E-learning. Sinh viên đăng nhập vào elearning.thanglong.edu.vn → Thông tin thi trực tuyến, nhận tên đăng nhập, mật khẩu, địa chỉ website thi trước giờ thi 10 phút để đọc hướng dẫn và làm bài thi. Trường hợp đăng nhập muộn sẽ bị trừ thời gian vào tổng thời gian làm bài thi. Đối với các môn thi yêu cầu tải file bài thi lên hệ thống, sinh viên phải thực hiện trước khi kết thúc thời gian thi.

Đề nghị sinh viên theo dõi và thực hiện.

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.