Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Huỷ lớp, ghép lớp HKIII, nhóm 1, năm học 2019 - 2020 (khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 30)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG     

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 14/TB-ĐT

Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2020

THÔNG BÁO

Huỷ lớp, ghép lớp, lớp lùi HKIII, nhóm 1, năm học 2019 - 2020

(khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 30)

1. Danh sách các lớp hủy:

TT

Mã môn

Tên môn

Lớp

1

AC362

Lý thuyết kiểm toán

LTKIEMTOAN.2 (thứ Sáu, giờ 8 - 10)

2

AC490

CĐTN ngành Kế toán

CĐTN:NGANHKETOAN.1 (thứ Hai, giờ 6 - 10)

3

BA314

Quản trị nguồn nhân lực

QTRINHANLUC.1 (thứ Hai, giờ 1 - 5)

4

BA420

Quản trị rủi ro trong kinh doanh

QTRUIROKD.1 (thứ Sáu, giờ 6 - 10)

5

BK311

Ngân hàng trung ương

NGANHANGTW.1 (thứ Hai, giờ 3 - 5)

6

EC101

Kinh tế học đại cương

KTEHOCDC.1 (thứ Hai, giờ 8 – 10; thứ Năm, giờ 6 - 7)

7

EC204

Kinh tế vi mô

MICRO.1 (thứ Hai, giờ 1 – 2;thứ Tư, giờ 6 - 8)

8

EC221

Luật kinh tế

LUATKTE.1 (thứ Hai, giờ 3 - 5)

9

FN211

Tài chính doanh nghiệp

TAICHINHDN.2 (thứ Tư, giờ 1 – 5)

10

FN212

Quản trị tài chính doanh nghiệp 1

QTTAICHINHDN1.3 (thứ Bảy, giờ 1 - 5)

11

FN261

Tài chính quốc tế

TAICHINHQT.1 (thứ Ba, giờ 1 - 5)

12

FN334

Đầu tư chứng khoán

DAUTUCK.1 (thứ Tư, giờ 1 - 5)

13

GE201

Tiếng Anh sơ trung cấp 1

ANHSTC1.1 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 1 - 2)

14

GE202

Tiếng Anh sơ trung cấp 2

ANHSTC2.1 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 1 - 2)

ANHSTC2.2 (thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ 1 - 2)

15

GE205

Tiếng Anh sơ trung cấp 3

ANHSTC3.1 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 4 - 5)

16

GE301

Tiếng Anh trung cấp 1

ANHTC1.1 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 4 - 5)

ANHTC1.2 (thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ 4 - 5)

ANHTC1.3 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 6 - 7)

17

GE303

Tiếng Anh trung cấp 2

ANHTC2.2 (thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ 4 - 5)

ANHTC2.3 (thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ 6 - 7)

18

GE305

Tiếng Anh trung cấp 3 

ANHTC3.3 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 6 - 7)

ANHTC3.11 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 6 - 7)

19

GF101

Tiếng Pháp 1

PHAP1.1 (thứ Hai, thứ Tư; giờ 3 - 5)

PHAP1.3 (thứ Sáu, thứ Bảy; giờ 3 - 5)

20

GF102

Tiếng Pháp 2

PHAP2.3 (thứ Sáu, thứ Bảy; giờ 3 - 5)

21

GZ101

Tiếng Trung 1

TRUNG1.1 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; giờ 1 - 2)

22

MA101

Logic, suy luận toán học và kỹ thuật đếm (Tiếng Anh)

LOGICDEM (Tiếng Anh).1_LT (thứ Hai, giờ 1 - 3)

LOGICDEM (Tiếng Anh).1.1_BT (thứ Ba, thứ Sáu, giờ 1 – 2)

23

MA235

Thống kê du lịch

TKEDULICH.2.1_BT (thứ Hai, giờ 8 - 10)

24

MK201

Nguyên lý marketing

NLYMARKETING.1 (thứ Ba, giờ 1 - 3)

NLYMARKETING.2 (thứ Tư, giờ 8 - 10)

25

MK202

Marketing căn bản

MARKETINGCB.1 (thứ Ba, giờ 1 - 5)

26

MK313

Quản trị thương hiệu

QTRITHUONGHIEU.1 (thứ Ba, giờ 6 - 10)

27

MK322

Quản trị chuỗi cung ứng

QTRICUNGUNG.2 (thứ Sáu, giờ 6 – 10)

28

MK490

CĐTN chuyên ngành Quản trị marketing

CĐTN: NGANHQTMARKETING.2 (thứ Hai, giờ 6 - 10)

29

ML111

Triết học Mác – Lênin

TRIETHOC.1 (thứ Ba, giờ 3 - 4)

30

ML112

Kinh tế chính trị và CNXH khoa học

KTCT&CNXHKH.1 (thứ Tư, giờ 3 - 4)

31

PG118

GDTC: Thể dục cơ bản

GDTC:THEDUCCB.1 (thứ Ba, giờ 3 - 4)

32

SC201

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình

KYNANGGTTRINH.2 (thứ Tư, giờ 8 - 10)

2. Danh sách các lớp ghép:

TT

 Mã môn

Tên môn

Lớp ghép

Lớp mới

1

GE305

Tiếng Anh trung cấp 3

ANHTC3.6

ANHTC3.10

ANHTC3.10(thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; giờ 6 - 7)

2

MA142

Đại số tuyến tính, giải tích và ứng dụng trong kinh tế

DSTTUDKTE.1.1_BT

DSTTUDKTE.1.2_BT

DSTTUDKTE.1.1_BT (thứ Sáu, giờ 6 - 8)

3. Danh sách các lớp lùi học cùng nhóm 2:

TT

Mã môn

Tên môn

Lớp

1

GJ102

 Tiếng Nhật 2

 NHAT2.1 (thứ Ba, thứ Năm; giờ 3 - 5)

2

GK102

 Tiếng Hàn 2

 TIENGHAN2.1 (thứ Hai, thứ Tư, thứ Năm; giờ 8 - 9)

3

ML202

 Tư tưởng Hồ Chí Minh

 TUTUONGHCM.1 (thứ Ba, giờ 8 - 10)

4

ML203

 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam

 DUONGLOICM.1 (thứ Tư, giờ 6 - 10)

 

Chú ýSinh viên đăng ký các lớp bị lùi sẽ học cùng với thời gian học của nhóm 2 (bắt đầu từ 6/4/2020), ngày và giờ học vẫn giữ nguyên, phòng học có thể thay đổi tùy theo số lượng sinh viên đăng ký thêm. Để tìm hiểu thêm chi tiết, đề nghị sinh viên theo dõi các thông báo trên trang web của trường trong đợt đăng ký học của nhóm 2.

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.